saying & passage。 2010. 8. 18. 09:30 posted by 하하하。
"우리들 대부분은 초라한 옷차림과 허름한 가구를 부끄럽게 여기지만
 그보다는 초라한 생각과 엉터리 철학을 부끄럽게 여길 줄 알아야 한다."


                                                                                       _아인슈타인

'saying & passage。' 카테고리의 다른 글

40. 가장 중요한 것은..  (0) 2010.08.20
39. 자신의..  (0) 2010.08.19
38. 우리들..  (0) 2010.08.18
37. 과거의 일은..  (0) 2010.08.17
36. 뚜렷한 목표에..  (0) 2010.08.16
35. 인생에서..  (0) 2010.08.15