saying & passage。 2010. 7. 11. 17:05 posted by 하하하。"삶은 우리가 무엇을 하며 살아왔는가의 합계가 아니라
 우리가 무엇을 절실하게 희망해 왔는가의 합계이다."


                                                _호세 오데르가이 가세트
'saying & passage。' 카테고리의 다른 글

06. 책이..  (0) 2010.07.15
05. 당신에게..  (0) 2010.07.14
04. 어떤 일이..  (0) 2010.07.13
03. 어떤 일의..  (0) 2010.07.12
02. 삶은..  (0) 2010.07.11
01. 당신이..  (0) 2010.07.10