saying & passage。 2010. 8. 8. 21:41 posted by 하하하。"우리는 남의 실수는 검사의 입장에서,
 자신의 실수는 변호사의 입장에서 판단한다."


                                                _브라질 격언

'saying & passage。' 카테고리의 다른 글

30. 트집을..  (0) 2010.08.10
29. 길을 걷다가..  (0) 2010.08.09
28. 우리는..  (0) 2010.08.08
27. 세상에서..  (0) 2010.08.07
26. 타인의..  (0) 2010.08.06
25. 얻는 것보다..  (0) 2010.08.05