saying & passage。 2010. 8. 6. 22:33 posted by 하하하。"타인의 비판을 두려워하지 마라.
 시기적절한 비판만큼 좋은 것도 없다."

                                         _아인슈타인

'saying & passage。' 카테고리의 다른 글

28. 우리는..  (0) 2010.08.08
27. 세상에서..  (0) 2010.08.07
26. 타인의..  (0) 2010.08.06
25. 얻는 것보다..  (0) 2010.08.05
24. 예고없이  (0) 2010.08.04
23. 독서는..  (0) 2010.08.02