saying & passage。 2010. 7. 14. 11:03 posted by 하하하。"당신에게 가장 필요한 책은
 당신으로 하여금 가장 많이 생각하게 하는 책이다."

                                                                                _마크 트웨인


인연
카테고리 시/에세이 > 나라별 에세이 > 한국에세이
지은이 피천득 (샘터사, 2007년)
상세보기

'saying & passage。' 카테고리의 다른 글

07. 책을..  (0) 2010.07.16
06. 책이..  (0) 2010.07.15
05. 당신에게..  (0) 2010.07.14
04. 어떤 일이..  (0) 2010.07.13
03. 어떤 일의..  (0) 2010.07.12
02. 삶은..  (0) 2010.07.11