saying & passage。 2010. 7. 13. 23:14 posted by 하하하。
"어떤 일이 일생의 소중한 경험이 되었다면,
    그 일은 굳이 좋게 끝나지 않아도 된다."

                                                   -에델 퍼슨이별수업이별이가르쳐주는삶의의미
카테고리 시/에세이 > 지혜/상식 > 교훈/지혜
지은이 폴라 다시 (청림출판, 2008년)
상세보기

'saying & passage。' 카테고리의 다른 글

06. 책이..  (0) 2010.07.15
05. 당신에게..  (0) 2010.07.14
04. 어떤 일이..  (0) 2010.07.13
03. 어떤 일의..  (0) 2010.07.12
02. 삶은..  (0) 2010.07.11
01. 당신이..  (0) 2010.07.10